پروپوزال تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دان

دسته بندي : مباحث رشته ها » پروپزال

دانلود ورد با موضوع پروپوزال تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی دارای 36 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 36 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) مطالعۀ نقش آموزش پیشدبستانی در تحول شناختی دانشآموزان پایۀ اول ابتدایی مقدمه سالهای آغازین زندگی کودک، یکی از مهمترین دوره‏های تحول او به شمار می‏آید، آنچه در این دوران رخ می‏دهد به‏ طور اساسی بر تحول بعدی کودک اثرگذار است به همین دلیل نظام آموزش و پرورش توجه به تحول و پرورش کودک را به عنوان یکی از کارکردهای اساسی خود قرار داده است. در این میان دورۀ پیش از دبستان که دورۀ جدا شدن تدریجی کودک از محیط خانه، آماده شدن برای انس گرفتن با کودکان دیگر و آشنایی با کار در مدرسه تلقی میشود (صافی، 1386) به عنوان دروندادی حساس از نظر ابعاد تحول مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. پژوهشها حاکی از آن است که گذراندن دورۀ پیشدبستانی در تحول کلی و همهجانبۀ کودک اهمیت بسزایی دارد به ویژه اگر این نوع برنامهها به گونهای مؤثر سازمان داده شوند، میتوانند محرومیت ناشی از کمبودهای محیط خانواده را جبران کنند و کودک را در ساختن مبنایی قوی برای سهولت تحول بعدی و بارور شدن استعدادهایش یاری کنند (کول 1. Kaul ، ترجمۀ مفیدی، 1372). به همین دلیل آموزش و پرورش در دورۀ پیش از دبستان در نظامهای آموزشی بسیاری از کشورهای جهان، جایگاه حساس و ارزشمندی دارد و در بعضی از کشورها، تقریباً همۀ کودکان قبل از ورود به دبستان، در این مراکز تربیتی، پرورش می یابند. برخی از کارشناسان تعلیم و تربیت نقش آموزشهای پیش از دبستان را در آمادگی برای ورود به دبستان، توسعۀ خزانۀ لغوی و ایجاد مفاهیم اساسی و قدرت بیان کودکان بسیار مؤثر برمی شمرند؛ لذا بر ایجاد دورههای قبل از دبستان و توسعۀ کانونهای آمادگی مدارس تأکید میکنند؛ بر همین اساس تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، آموزش پیشدبستانی را جزئی از نظام آموزش و پرورش خود قلمداد کردهاند (صافی، 1386). در ایران پژوهشها مؤید اهمیت و ضرورت دورۀ پیشدبستانی است از این رو کودکان گروه سنی 4 تا 6 سال تحت پوشش برنامههای تربیتی دورۀ پیشدبستانی قرار میگیرند. کودکان دورۀ پیشدبستانی ویژگیهایی از نظر شناختی، عاطفی، جسمانی و حرکتی دارند که در فرایند تربیت باید آنان را شناخت و به تناسب ویژگیهایشان به تربیت آنان پرداخت. به همین جهت در شورای عالی آموزش و پرورش توجه به ابعاد تحول کودک در حیطههای شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی مورد تأکید واقع شده است (شورای عالی آموزش و پرورش، 1391). یکی از این ابعاد تحول شناختی است که این پژوهش در نظر دارد نقش آموزش پیشدبستانی را بر تحول شناختی دانشآموزان بر پایۀ اول ابتدایی ارزیابی کند. تعریف و بیان مسأله «تحول شناختی . cognitive development به تغییرات حاصل در اندیشه و شناخت فرد در طول زندگیاش گفته میشود (سیف، 1386، ص68)». در فرایند تحول شناختی کودک از جنبۀ ذهنی، توانمندیهایی به دست میآورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکلگیری ساختارهای ذهنی او میانجامد. نظریهپردازان تحول شناختی معتقدند که این تحول شناختی محصول تجربه (تعامل با محیط) است (پریرخ و همکاران،1390؛ منصور و دادستان، 1374) . در محیطهای آموزشی کودکان با تجاربی مواجه میشوند که با هدف بهبود تحول کودکان در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی طراحی و تدوین شده است. به طوری که از نظر برخی صاحبنظران تربیتی، برنامۀ درسی یک مدرسه عبارت است از مجموعه تجاربی برنامهریزی شده که دانشآموزان در مدرسه کسب میکنند (مهرمحمدی، 1389). این بدان معناست که کودکان در محیط مدرسه تجاربی کسب میکنند که این تجارب ابعاد مختلف تحول آنان و به ویژه تحول شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، به همین دلیل امروزه تربیت کودکان و به طور خاص بحث تربیت دوران اولیۀ کودکی اهمیت زیادی یافته و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی توسعهیافته است. ضرورت و اهمیت آموزش در دوران اولیۀ کودکی به حدی محسوس و شایان توجه است که بازتاب آن در کلیه بحثها و پژوهشهای علمی و برنامههای آموزشی کاملاً هویدا است. شواهد تجربی روز افزون ادعا میکنند که برنامههای آموزش و پرورش دوران اولیۀ کودکی توانمندیهای کودکان در ابعاد مختلف را تحتتأثیر قرار میدهند (مولایی تاجکوه، 1382). این پژوهشها، اهمیت آموزش در دوران کودکی را از دو جنبه مدنظر قرار داده اند: یکی حساسیت و سهولتپذیری کودکان از محیطهای آموزشی میباشد و دیگری دوام تأثیرات و عمق یادگیریهای آنها در این دوران است (کول، ترجمۀ مفیدی، 1372). آموزشهای پیشدبستانی دارای نقشی حساس در فراهم کردن زمینههای تحول و آمادهسازی کودکان برای ورود به مدرسه است. ویژگی آموزش در این دوره، محوریت کودک است که با توجه به نیازها و علایق طبیعی کودکان میتواند زمینۀ بروز خلاقیتها و تحول مهارتهای مورد نیاز را در آنان فراهم آورد (کاکوجویباری و همکاران،1390). مطالعات انجام شده در سالهای اخیر نشاندهندۀ تأثیر برنامههای غنی و برنامههای آموزشی و درسی مطلوب، برای گروههای سنی مختلف کودکان این دوره و تأثیرات آن در سالهای بعدی تحصیل دانشآموزان در دورۀ ابتدایی بوده است (کول، تجمۀ مفیدی، 1372). این مطالعات بیانگر این واقعیتاند که از جمله عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت سواد خواندن دانشآموزان، آموزشهای دورۀ پیشدبستانی است و از آنجایی که سواد خواندن نیز یکی از مهمترین تواناییهای است که دانشآموزان در طول یادگیریهای خود در سالهای اولیه و دبستان کسب میکنند و در تحول کودک نقش حیاتی دارد، سواد خواندن به منزلۀ بنیادیترین یادگیری هایی است که میتواند یادگیریها را معنا و مفهوم بخشد (کریمی، 1384). نتایج مطالعات الی 1 . Ellay (1994)، لیتز 2 . Lietz (1996)، دانتون و وست 3 . Denton & West ...
دسته بندی: مباحث رشته ها » پروپزال

تعداد مشاهده: 138 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل:205 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    دانلود ورد با موضوع پروپوزال تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت) مطالعۀ نقش آموزش پیش دبستانی در تحول شناختی دانش آموزان پایۀ اول ابتدایی دارای 36 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد
    تعداد صفحه : 36 صفحه
    فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس