کایزن و مدیریت کیفیت

دسته بندي : کارآفرینی » سمینار کارآفرینی
معرفي كايزن
از 1986 كه كتاب كايزن منتشر شد، واژة «كايزن» به عنوان يكي از مفاهيم كليدي مديريت مطرح و پذيرفته شد.
فرهنگ جديد لغات آكسفورد، واژه كايزن را روشي مستمر در بهبود كار، اثربخشي فردي و نظاير آن در قالب فرهنگ كار بيان مي‎كند. اين واژه در دستور زبان انگليسي جايگاه خاصي دارد.
در زبان ژاپني، كايزن يعني بهبود مستمر، البته بهبودي كه همگان اعم از مديران و كاركنان بايد به آن توجه كنند و تقريباً كم هزينه باشد. فلسفة كايزن، براين اساس بنا شده كه شيوة زندگي ما اعم از كاري، اجتماعي و خانوادگي، بر تلاش در جهت بهبود مستمر تمركز يابد. اين مفهوم براي بسي اري از ژاپني‎ها به قدري عادي و روشن است كه حتي متوجه دارا بودن و انجام آن نيستند. كايزن سهم بزرگي در موفقيت رقابتي ژاپني‎ها داشته است.
گرچه بهبودهاي تحت عنوان كايزن كوچك به نظر مي‎رسند ولي فرايند كايزن در بلندمدت، نتايج چشمگير و هيجان‎آوري خواهد داشت. مفهوم كايزن، پاسخ به اين سؤال است كه چرا شركت‎ها در ژاپن براي مدتي طولاني، ساكن و بدون حركت نمي‎مانند. تفكر مديران، در كشورهاي غربي، براي ايجاد تغييرات عمده و نوآوري در فناوري، بر اين اصل استوار است كه در كوتاه‎ترين زمان، به آخرين مفاهيم مديريت و روش‎هاي توليد دست يابند. تأثير نوآوري در تغييرات فناوري، چشمگير و جالب توجه است، در حالي كه فعاليت‎هاي كايزن، در كوتاه‎مدت اغلب هيجاني ندارند و بي‎سروصدا هستند. واقعيت اين است كه نوآوري حركتي سريع براي تغيير فناوري است اما نتايج ناشي از آن اغلب با مشكلاتي همراه است. فرايند كايزن بر پايه تفكر عقل سليم استوار است و با اجراي فعاليت‎هايي كم هزينه، باعث پيشرفت‎هاي خارق‎العاده‎اي مي‎شود. در كايزن دستيابي به موفقيت با خطرپذيري كمتري همراه است و مديران را متحمل هزينه‎هاي گزافي نمي‎كند.
بيشتر فعاليت‎هاي بي‎نظير مديريتي در ژاپن مانند كنترل كيفيت جامع ، كنترل كيفيت در سطوح شركت حلقه‎هاي كنترل كيفيت و روابط كار به روش ژاپني در واژه كايزن خلاصه مي‎شود. استفاده از كايزن به جاي واژه‎هايي مانند بهره‎وري، كنترل كيفيت جامع، توليد بدون عيب ، توليد بهنگام و سيستم پيشنهادها ؛ تصوير واضح‎تري از عملكرد كارخانه‎هاي ژاپني را نشان مي‎دهد. كايزن مانند چتري همة اين فعاليت‎ها را پوشش مي‎دهد. البته اين فعاليت‎ها، منحصر به مديريت ژاپني نيست و مديران در هر كجاي دنيا مي‎توانند به صورت اصول پايه آن را به كار گيرند. هر شركتي در هر نقطه از جهان و از هر مليتي، با برداشتن گام‎هاي استوار و انجام فرايندهاي صحيح بايد كايزن را به كار برد و از آن بهره گيرد. نمودار (1-1) جز كايزن را نشان مي‎دهد.
مفاهيم اصولي كايزن
مديريت بايد بعضي مفاهيم اصلي و سيستم‎ها را براي تشخيص راهبرد كايزن و عمل به آن بياموزد، پاره‎اي از اين مفاهيم عبارتند از:
• كايزن و مديريت
• تأكيد بر فرايند، به جاي تأكيد بر نتيجه هدف
• پيروي از چرخه‎هاي (برنامه‎ريزي، اقدام، مميزي و اجرا) و (استانداردسازي، اقدام، مميزي و اجرا)
• اولويت بخشي به كيفيت در درجه نخست
• اظهارنظر براساس آمار و داده‎هاي صحيح
• مشتري را فرايند بعدي قلمداد كردن.
كايزن و مديريت
از ديدگاه كايزن مديريت دو وظيفه مهم نگهداري وضع موجود و بهبودبخشي به فرايندها را برعهده دارد (شكل 1-1). نگهداري وضع موجود، شامل آن دسته از فعاليت‎هايي است كه براي حفظ فناوري جاري، اقدامات مديريتي، استانداردهاي اجرايي و استقرار آن‎ها، از طريق آموزش انجام مي‎شود. مديريت از طريق حفظ و نگهداري وضع موجود، شرايطي فراهم مي‎كند كه هركس بتواند از رويه‎هاي استاندارد عمليات تبعيت كند. اما بهبود بخشي به فعاليت‎هايي اتلاق مي‎شود كه در جهت ارتقاي استانداردهاي جاري انجام مي‎شوند. بنابراين تصور ژاپني‎ها از مديريت، تلفيقي از دو مفهوم نگهداري و بهبودبخشي است.
همان‎طور كه در شكل 2-1 نشان مي‎دهد فرايند بهبود به دو صورت كايزن و نوآوري از يكديگر متمايز مي‎شود. كايزن، بيانگر بهبودهاي كوچك است كه در نتيجه تلاش‎هاي هدايت‎گرانه ايجاد مي‎شود، اما نوآوري، شامل بهبود چشمگير و خارق‎العاده در نتيجه سرمايه‎گذاري‎هاي كلان است. به دليل جذابيت نوآوري مديران غربي صبر و تحمل ندارند و منافعي را كه كايزن در طولاني‎ مدت براي شركت به وجود مي‎آورد ناديده يا دست كم مي‎گيرند. كايزن بر تلاش‎هاي فردي، باورها، ارتباطات، آموزش، كار تيمي، به كارگيري قدرت تفكر نيروي كار، انضباط فردي، عقل سليم و بهبودهاي كم‎هزينه تأكيد ويژه‎اي دارد. از آنجا كه كايزن روندي پايدار و دربرگيرنده تمامي كاركنان شاغل در سازمان مي‎باشد، تمامي افراد مسئول در سلسله مراتب مديريت همان‎گونه كه در شكل 1-1 نشان داده شده با برخي از جنبه‎هاي كايزن ارتباط پيدا مي‎كنند.
تأكيد بر فرايند، به جاي تأكيد بر نتيجة هدف
كايزن، مروج انديشه روند گراپي است، زيرا بهبود فرايندها منجر به بهبود نتايج خواهد شد. بروز نارسايي در دستيابي به نتايج برنامه‎ريزي شده، نشانة وجود نارسايي در فرايند است. مديريت بايد فرايندنگر باشد و با تشخيص خطاهاي فرايند آنها را اصلاح كند. كايزن، بر تلاش‎هاي انساني تأكيد دارد و اين امر كاملاً مغاير با تفكر غربي‎هاست كه بر نتيجه هدف تأكيد مي‎كنند.
نگرش از طريق تأكيد بر فرايند، بايد در معرفي راهبردهاي مختلف كايزن به كار گرفته شود تا اين راهبردها با موفقيت همراه باشند. راهبردها عبارتند از: چرخة برنامه‎ريزي، اقدام، مميزي و اجرا ‎(PDCA)؛ چرخة استانداردسازي، اقدام، مميزي و اجرا ‎(SDCA)؛ كيفيت برتر، كاهش هزينه‎هاي توليد، تحويل به موقع سفارشات، مديريت كيفيت جامع؛ توليد بهنگام؛ و نگهداري و تعميرات. راهبردهاي كايزن در بسياري از شركت‎ها به دليل بي‎توجهي به فرايند، موفق نبوده‎اند. مهم‎ترين عامل در توفيق فرايند كايزن، تعهد و حضور مدير ارشد در صحنه است.
تفاوت ميان تفكر روندگرا و تفكر نتيجه‎گرا در فعاليت‎هاي تجاري در نمودار 81- نشان داده شده است. با دقت در نقش مدير متوجه خواهيم شد كه نقش حمايتي و ايجاد انگيزه بر بهبود روندها تأكيد دارد، در حالي كه نقش كنترلي به نتيجه كار اهميت مي‎دهد. مفهوم كايزن بر نقش حمايتي و ايجاد انگيزه از سوي مديريت در ميان كاركنان براي بهبود روندها تأكيد مي‎كند. از يك سو مدير به توسعه معيارهاي روندگرا نياز دارد. از سوي ديگر مديريت كنترلي تنها به عملكرد يا معيارهاي نتيجه‎گرا توجه دارد. براي رعايت اختصار معيار روندگرا را با حرف «ر»‌ و معيار نتيجه‎گرا را با حرف ‌«ن» نشان داده‎ايم.
معيار «ر» به علت توجه به تلاش كاركنان و اغلب نياز به دگرگوني رفتاري به ديدگاه بلندمدت نياز دارد در حالي كه معيار «‌ن» بيشتر حالت مستقيم داشته و كوتاه‎مدت مي‎باشد.
دسته بندی: کارآفرینی » سمینار کارآفرینی

تعداد مشاهده: 1447 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:253 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل