فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 5

چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی تاثیر مثبت گذاشتن برعملکرد تحصیلی دانش آموزان با راهبردهای یادگیری

چگونگی تاثیر مثبت گذاشتن برعملکرد تحصیلی دانش آموزان با راهبردهای یادگیری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه چهارم

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه چهارم

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی ایجاد تعامل سازنده با دیگر عوامل مدرسه با بهبود روابط انسانی در آموزشگاه

چگونگی ایجاد تعامل سازنده با دیگر عوامل مدرسه با بهبود روابط انسانی در آموزشگاه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

عنوان گزارش تخصصی : چگونگی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی افزایش ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزان ازطریق راهبردهای فعال

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی افزایش ایجاد انگیزه و احساسات مثبت در دانش آموزان ازطریق راهبردهای فعال یادگیری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی ازبین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

موضوع گزارش تخصصی : چگونگی ازبین بردن کژرفتاریهای اخلاقی در دانش آموزان

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی دبیر متوسطه اول

گزارش تخصصی دبیر متوسطه اول

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی